Top

İşçi Sağlığı Muayeneleri

SAKA İSG > İşçi Sağlığı Muayeneleri

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bu kapsamda SAKA İSG İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktadır.

İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluıklarını belgelerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

DANIŞMANLIK

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmaktayız. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu oluşturarak, rutin olarak mevzuatımızca belirtildiği gibi her ay düzenli olarak bir fiil Kurul toplantılarının yapılabilmesini sağlıyoruz. İşyeri hekimi ile birlikte Kurul üyelerini yönlendiriyoruz. “Yıllık İş Sağlık ve Güvenlik Kurulu Faaliyet Raporu”nu hazırlayarak, Bakanlığın Bölge Müdürlüğü’ne gönderiyoruz. İşyerinizin üretim sahalarını inceleyerek, noktasal bazlı riskleri belirliyor ve ön durum tespiti yapıyoruz.

SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ

İşyeri hekimlerimiz işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yaparlar.

İşyeri hekimlerimiz sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit ederek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yaparlar,

İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik riskleri tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe girecek işçilerin işe giriş süreçlerini oluşturarak, işe girerken yaptırmaları gereken tetkikleri belirleyerek yaptırılmasını sağlarlar.

PERİYODİK SAĞLIK TARAMALARI

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırırlar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler,

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini yaptırırlar.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yaparlar, portör muayenelerinin yapılmasını sağlarlar. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluıklarını belgelerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler

EĞİTİM

İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz.
Eğitim sırasında çeşitli sunumlar ile işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçilerinize gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz:

1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve oryantasyon Eğitimleri (zorunlu)
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi (zorunlu)
3. Çalışanlara, temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi (zorunlu)
4. İş ekipmanlarının kullanımına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
5. Kimyasal eğitimleri
6. Acil durum ekiplerine yönelik ve olası acil durumlara yönelik eğitimler
7. Zorunlu yangın eğitimleri ve yangın tatbikatları